کادر ستادی

نام و نام خانوادگی سمت در مرکز رشد داخلی
آقای دکتر کورش پرند سرپرست پارک علم و فناوری ۱
آقای دکتر علی سمبلی معاون پارک و علم و فناوری ۱
آقای هوشیار کولیوند مدیر امور پشتیبانی و خدمات فناوری پارک ۳
آقای دکتر علی‌اصغر سعدآبادی سرپرست مدیریت امور فناوری و نوآوری پارک ۱
آقای دکتر مجتبی وحیدی اصل سرپرست معاونت مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی ۱
خانم سوسن مختاری کارشناس پذیرش و ارزیابی پارک ۵
آقای نورالله عسگری کارشناس امور مالی ۹
خانم زینب رضایی کارشناس پذیرش و ارزیابی مرکز رشد ۴
خانم مرجان حصاری کارشناس پذیرش و ارزیابی مرکز رشد ۶
آقای ایمان حسنوند کارشناس امور اداری ۹
خانم عصمت فراهانی کارشناس امور رویدادها و خدمات آموزشی ۲
خانم فاطمه کفایتی کارشناس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل ۱
آقای سجاد محمدیان کارشناس نوآوری