موسسه غیر تجاری توسعه گوهرشناسی ایران

لوگو

حوزه فعالیت: خدمات تجاری و بازرگانی

 

 

مدیر عامل: نیلوفر موسوی پاک

رشته تحصیلی: ….

مقطع تحصیلی: …..

  ایده محوری: 

شناسایی علمی، اعتبارسنجی، ارزش گذاری و صدور گواهی و شناسنامه گوهرها

   تلفن: ۲۹۹۰۵۶۰۲

  آدرس: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین

  ایمیل: irangemsbu@yahoo.com

  وب سایت: ….