کتابچه

مراکز نوآوری ۲۰ گانه:

تا کنون تعداد ۲۰ مرکز نوآوری در سطح دانشگاه توسط پارک علم و فناوری دانشگاه تعریف و در واحدهای دانشگاه ایجاد شدند. ۱۰ مرکز به طور همزمان در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۹ طی مراسمی با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افتتاح و سایر مراکز نیز به تدریج افتتاح شدند.

نقشه استقرار مراکز ۲۰ گانه نوآوری در دانشگاه شهید بهشتی

کتابچه مراکز نوآوری

 

مدیران مراکز نوآوری دانشکده و پژوهشکده مساحت مراکز نوآور
دکتر یاسر نیک پیمان دانشکده علوم زمین ۷۷ متر مربع
دکتر علی اصغر سعد ابادی پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی ۵۸۶ متر مربع
دکتر خسرو پیری پژوهشکده علوم محیطی ۳۴ متر مربع
دکتر رضا اسودی دانشکده مهندسی برق  الکترونیک ۲۷۲ متر مربع
دکتر فرنوش اعلامی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ۶۰ متر مربع
دکتر ندا سلیمانی دانشکده علوم و فناوری زیستی ۶۸ متر مربع
دکتر بهروز سلامت پژوهشکده علوم و فناوریهای پزشکی ۱۲۴ متر مربع
دکتر زهرا سادات زمردیان دانشکده معماری و شهرسازی ۲۹۸ متر مربع
دکتر مرتضی شهروی دانشکده مکانیک و انرژی ۷۲۶ متر مربع
دکتر کورش محمدخانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۵۴ متر مربع
دکتر آرمین سلیمی دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر ۲۷۲ متر مربع
دکتر نگار ذیلابی دانشکده الهیات و ادیان ۳۶۰ متر مربع
دکترسپیده حامدی پردیس زیراب ۴۲۸ متر مربع
دکتر سعیدرضا خردپیشه دانشکده ریاضی ۲۵ متر مربع
دکتر محمدجواد نائیجی دانشکده مدیریت و حسابداری ۲۲۵ متر مربع
دکتر مرتضی تهامی پور دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی ۲۶۸ متر مربع
دکتر فاطمه باکوئی پژوهشکده علوم شناختی   و مغز ۴۴ متر مربع
دکتر محمد جلالی دانشکده حقوق ۵۰ متر مربع
دکتر سید حسن توسلی فناوری و فوتونیک