کادر ستادی پارک

 

نام و نام خانوادگی سمت  داخلی
دکتر فریبرز مسعودی رئیس پارک علم و فناوری ۱۲۴
دکتر علی‌اصغر سعدآبادی معاون پارک و علم و فناوری ۱۲۳
دکتر فرنوش اعلامی مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی ۱۲۱
دکتر یاسر نیک پیمان مدیر امور فناوری و نوآوری ۱۱۸
مهندس فاطمه گودرزی مدیر پشتیبانی و خدمات فناوری ۱۰۳
نورالله عسگری کارشناس مالی ۱۰۹
دکتر علی اصغر لشگری رییس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل ۱۲۲
عصمت فراهانی کارشناس مسول امور رویدادها و خدمات آموزشی ۱۱۵
مسلم شیرمحمدی کارشناس دفتر ریاست ۱۰۱
سوسن مختاری کارشناس پذیرش و ارزیابی ۱۰۵
زینب رضایی کارشناس پذیرش و ارزیابی ۱۰۴
مرجان حصاری کارشناس پذیرش و ارزیابی ۱۰۶
فاطمه کفایتی کارشناس مراکز نوآوری ۱۱۴
سواد محسنی آبدارخانه ۱۲۰
حجت طاهرپور آبدارخانه ۱۲۰
علیرضا مختاری آبدارخانه ۱۲۰