چشم انداز ۱۴۰۰

چشم انداز پارک در سال ۱۴۰۰

ارتقاء پارک به گروه پارک‌های در حال توسعه براساس گروه‌بندی وزارت عتف

شاخص واحد وضع موجود سال ۱۴۰۰
تعداد واحدهای فناور

عدد

۴۴

۱۰۰

تعداد شرکت‌های دانش بنیان

عدد

۱۶

۳۰

تعداد واحدهای فناور و شرکت‌های دانش بنیان ایجاد شده توسط اعضای هیات علمی دانشگاه

عدد

۱۱

۲۵

تعداد واحدهای فناور موفق خروج یافته

عدد

۶۳

میزان اشتغال واحدهای فناور/ دانش بنیان مستقر در پارک

نفر

۲۹۱

۴۰۰

میزان اشتغال دانشجویان دانشگاه در واحدهای فناور/ شرکت های دانش بنیان

نفر

۶۶

۲۵۰

میزان فروش و قراردادهای محصولات واحدهای فناور/ دانش بنیان مستقر در پارک – سال ۹۸

میلیارد ریال

۳۲۱

۶۰۰

میزان صادرات واحدهای فناور/ دانش بنیان مستقر در پارک- سال ۹۸

هزار دلار

۳۶

۵۰

فضای مفید برای استقرار واحدهای فناور

مترمربع

۴۲۷۰

۲۰۰۰۰

میزان حمایت مالی صورت گرفته توسط پارک از واحدهای فناور- سال ۹۸

میلیون ریال

۲۰۰

۱۰۰۰۰

میزان درآمد حاصله از فعالیت‌های پارک- سال ۹۸

میلیون ریال

۱۰٫۳۸۳

۵۰۰۰۰