پردیس زیراب

پردیس زیراب واقع در شمال کشور بصورت تخصصی در حوزه فناوری‌های مرتبط با محیط زیست و جنگل فعالیت می‌نماید. بخشی از دانشکده فناوری‌های نوین در این پردیس مستقر می‌باشد. همجواری این پردیس با شهرهای پرجمعیت شمالی کشور و شهرک‌های صنعتی، موقعیت خاصی را برای آن فراهم آورده است. به منظور گسترش فعالیت‌های پارک در حوزه‌های تخصصی این پردیس، فضایی برای استقرار واحدهای فناوری و دانش بنیان فراهم شده است. واحدهای مستقر در این فضاها شامل واحدهای فناوری پارکی، مرکز رشد و پیش رشد می‌باشند.