پرداخت های مربوط به پارک

کلیه افراد اعم از حقیقی یا حقوقی جهت پرداخت های مربوط به پارک علم و فناوری به آدرس https://payment.sbu.ac.ir مراجعه کرده و ضمن انتخاب پارک علم علم و فناوری در قسمت واحد دریافت کننده وجه و سپس موضوع مورد نظر، مراحل پرداخت را انجام دهند و شماره رهگیری را جهت پیگیری ذخیره نمایند.

راهنمای مراحل انجام پرداخت از لینک زیر قابل دریافت می باشد.

راهنمای پرداخت مربوط به پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی