واحدهای نوآوری و فناوری یا تحقیق و توسعه شرکت‌های بزرگ

تعریف: در این واحدها کارشناسانی از بخش تحقیق و توسعه یا فناوری و نوآوری شرکت‌های بزرگ مستقر می‌شوند تا ضمن رصد کردن فعالیت‌ها و عملکرد شرکت‌ها و واحدهای فناور مستقر در پارک و ارزیابی توانمندی‌های آن‌ها، در راستای زنجیره ارزش خود از قابلیت‌های این شرکت‌ها استفاده نمایند. حضور این بخش‌ها علاوه بر تاثیر بر رشد و پایداری واحدهای فناور، موجب خواهد شد تا زمینه لازم برای بازارمحور شدن ایده‌های واحدهای فناور فراهم شود.

ویژگی: واحدهایی که به نمایندگی از شرکت‌های بزرگ در پارک مستقر می‌شوند، باید دارای برنامه تحقیق و توسعه مشخص در زمینه فعالیت‌های دانشگاه و واحدهای فناور مستقر در پارک باشند. شرکت‌هایی که این واحدها را ایجاد می‌کنند باید از حجم قابل قبولی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه و نوآوری و فناوری، توان مالی بالا، بازار بزرگ و ظرفیت جذب فناوری و نوآوری باشند.

پذیرش این واحدها با رعایت مفاد این ماده توسط کمیته پذیرش پارک انجام شده و پس از استقرار در پارک و مطابق ضوابط از خدمات آن بهره‌مند می‌شوند.