شتابدهنده‌ها

ردیف

نام واحد

نام مدیر

ایده محوری

1
شتابدهنده صنعت نفت و انرژی تاو
سید جلال الدین سجادی

همکاری مشترک در راه اندازی کسب و کارهای استارتاپی و سرمایه گذاری خطر پذیر (vc) نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی و برگزاری رویدادها و دوره های متناوب در حوزه کسب و کارهای نوآور

2
شتابدهنده صنایع دریایی مکران برهان
نریمان فخرایی

همکاری مشترک در راه اندازی کسب و کارهای استارتاپی و سرمایه گذاری خطر پذیر (vc) صنایع دریایی و برگزاری رویدادها و دوره های متناوب در حوزه کسب و کارهای نوآور

3

شتابدهنده صحرا

هادی فراهانی

همکاری مشترک در راه اندازی کسب و کارهای استارتاپی و سرمایه گذاری خطر پذیر (vc) fintech و برگزاری رویدادها و دوره های متناوب در حوزه کسب و کارهای نوآور