هسته های فناور دوره پیش ­رشد و رشد

تعریف:

– هسته‌های فناور دوره پیش‌رشد: تیم‌هایی که دارای ایده محوری همراه با طرح اولیه با مشخصات فنی و بررسی کلی بازار بوده و در پی راه‌اندازی کسب و کار خود و تاسیس شرکت هستند.

– واحدهای فناور دوره رشد: واحدهای فناوری که ترجیحا به شرکت حقوقی تبدیل شده‌اند و برای تجاری‌سازی محصول/خدمت نوآورانه و فناورانه خود دارای برنامه تجاری مشخص هستند.

ویژگی‌ها:

داشتن محصول/ خدمت دانشی: محصول/خدمت دانشی هسته‌ها و واحدهای فناور باید حداقل به مرحله نمونه رسیده باشد و یا در آستانه ارائه نمونه باشد.

برنامه تامین مالی: هسته‌ها و واحدهای فناور باید برای تامین منابع مالی لازم جهت تجاری‌سازی محصول خود، راهکارهای مشخص و قابل قبول داشته باشند.

برنامه بازار: هسته‌ها و واحدهای فناور جهت فروش محصول/خدمت باید تحقیقات اولیه در رابطه با جامعه مشتریان را انجام داده باشند و برنامه مشخصی به منظور توسعه گروه‌های مشتری داشته باشند.

تیم: هسته‌ها و واحدهای فناور باید دارای تیمی توانمند، متشکل از افراد با تخصص‌های مورد نیاز برای توسعه کسب و کار باشند.

شرایط:

  • پذیرش این دسته از واحدهای فناور بارعایت مفاد این ماده توسط کمیته پذیرش رشد انجام شده و پس از استقرار در مرکز رشد مطابق ضوابط از خدمات آن بهره‌مند می‌شوند.
  • استقرار هسته‌های فناور دوره پیش‌رشد به مدت ۶ ماه و با تایید مدیریت مرکز رشد حداکثر به مدت ۹ ماه، و استقرار واحدهای فناور دوره رشد حداکثر ۳ سال و با تایید شورای پارک تا ۵ سال (با احتساب دوره پیش رشد) در مرکز رشد امکان پذیر است.