شرکت‌های رشد یافته

تعریف: شرکت‌هایی که مراحل راه‌اندازی کسب و کار و دوره رشد را پشت سر گذاشته و به بلوغ و پایداری نسبی دست یافته‌اند.

ویژگی: این شرکت‌ها دارای مشخصات زیر هستند:

  • داشتن محصول/ خدمت دانشی: محصولی/خدمتی که واجد سطوحی از نوآوری بوده و با تحقیق و توسعه و توسط شرکت ایجاد یا کسب شده است.
  • فروش محصول/ خدمت دانشی: شرکت از طریق فروش محصول/ خدمت دانشی خود به درآمدزایی مناسب و پایدار رسیده باشد.
  • ساختار سازمانی: ساختار سازمانی شرکت باید شکل گرفته باشد و از منابع انسانی مناسب و لازم برخوردار باشد.

پذیرش شرکت‌های رشدیافته با رعایت مفاد این ماده توسط کمیته پذیرش پارک انجام شده و پس از استقرار در پارک مطابق ضوابط از خدمات آن بهره‌مند می‌شوند.