حوزه ریاست

نام خانوادگی مسعودی
نام فریبرز
رشته و گرایش زمین شناسی پترولوژی
نام دانشکده/پژوهشکده علوم زمین
رتبه استاد تمام
تخصص پترولوژی و گوهرشناسی
سمت سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه بهشتی
آدرس ایمیل f_masoudi@sbu.ac.ir