استقرار

یکی از امکانات در نظر گرفته شده در پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی امکان استقرار تیم‌ها و واحدهای فناور و استفاده از مزایای استقرار در پارک می‌باشد. واحدهای فناور پس از انجام فرایند ارزیابی و پذیرش، می‌توانند در ساختمان‌های پارک با توجه به نوع و حوزه فعالیت خود مستقر شوند. تخصیص فضای استقرار با توجه به حجم فعالیت و میزان نیاز واحد فناور صورت می‌پذیرد. استقرار واحدها در قالب عقد قرارداد رسمی انجام خواهد شد. واحدهای فناور لازم است در زمان استقرار تعهدات اداری، مالی و مستند‌سازی را رعایت نمایند.

همچنین پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی این امکان را فراهم می‌نماید تا واحدهای فناور در اراضی متعلق به پارک فضاهای مورد نیاز خود را احداث و با اجاره بلند مدت اقدام به فعالیت نمایند. بدیهی است ارایه برنامه کاری و تایید آن در شورای پارک الزامی می‌باشد. لازم به ذکر است الزمات مربوط به استقرار و واگذاری اراضی در آیین نامه مربوطه درج شده است.