هوشمند اول بهشتی(هاب)
بهمن ۱۵, ۱۳۹۵
نام مدیر عامل:

سجاد خالقی

ایده محوری:

خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات

تلفن:

22410454  -  22410465

وبسایت:

ovsco.ir

آدرس الکترونیکی:

sajjad@gmail.com