توسعه نرم افزار بر پایه مدیریت داده و هوش مصنوعی در صنعت نفت