متقاضیان استقرار

تامین‌کنندگان خدمات تخصصی کسب و کار

تعریف: شرکت‌هایی هستند که در فراهم کردن زمینه رشد شرکت‌های مستقر در پارک فعالیت داشته و خدمات و فعالیت‌های آن‌ها می‌تواند مرتفع کننده نیازهای گوناگون واحدهای فناور و زمینه‌ساز رشد و توسعه آن‌ها باشند. خدمات تامین کنندگان خدمات تخصصی کسب و کار عبارتند از خدمات تجاری‌سازی و توسعه بازار، حقوقی، تامین مالی، آموزش و مشاوره، راهبری و مربی‌گری، رفاهی و …

باتوجه به ماهیت و نوع فعالیت تامین‌کنندگان خدمات تخصصی کسب و کار، پذیرش آن‌ها متناسب با نیازها و در راستای تامین خدمات مورد نیاز پارک با تایید رئیس پارک انجام خواهد شد.