با هدف توانمندسازی واحدهای فناور مستقر و بنا به درخواست و اعلام نیاز، سمینارها و وبینارهایی توسط اعضای هیئت علمی، مدیران واحدهای فناور مستقر و مدرسین خبره در امور مختلف، برگزار میگردد.