یکی از رسالت های پارک های علم و فناوری و شرکت های دانشی، برگزاری دوره های کاربردی به منظور آشنایی دانشجویان، دانش آموختگان و فعالان اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی با مباحث تخصصی و کسب و کار است. این دوره ها به صورت کوتاه مدت و یا بلندمدت برگزار می شود و اهداف متنوعی را دنبال می نماید. برخی از این اهداف، انتقال دانش، تجربه و یا آماده سازی افراد جهت استخدام می باشد. دوره های بلندمدتی که با هدف اشتغال در پارک علم و فناوری برگزار می شود اصطلاحا «بوتکمپ» نام دارد.