شتابدهنده‌ها

ردیف

نام واحد

نام مدیر

ایده محوری

1
ابو چناری

همکاری مشترک در راه اندازی کسب و کارهای استارتاپی و سرمایه گذاری خطر پذیر (vc) در حوزه آب و انرژی

2
امیرحسین کارآگاه

همکاری مشترک در راه اندازی کسب و کارهای استارتاپی و سرمایه گذاری خطر پذیر (vc) در حوزه پزشکی و دارویی

3

جلال الدین سجادی

همکاری مشترک در راه اندازی کسب و کارهای استارتاپی و سرمایه گذاری خطر پذیر (vc) نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی و برگزاری رویدادها و دوره های متناوب در حوزه کسب و کارهای نوآور

4

علی صفر نواده

همکاری مشترک در راه اندازی کسب و کارهای استارتاپی و سرمایه گذاری خطر پذیر (vc) در حوزه علوم انسانی و برگزاری رویدادها و دوره های متناوب در حوزه کسب و کارهای نوآور