پارک علم و فناوری به دنبال ایجاد بستری مناسب جهت تعامل واحدهای فناور با یکدیگر است و معتقد است که نتیجه این تعاملات می تواند منجر به یادگیری، شبکه سازی و ارتقا عملکرد واحدها گردد. لذا به ایجاد این ارتباط از بستر مجازی و یا به صورت فیزیکی می پردازد.