شتاب دهنده‌ها

تعریف: شرکت‌هایی که وظیفه ارائه خدمات شتابدهی کسب و کار به هسته‌های کارآفرینی دانشگاهی، تیم‌های فناور دانشگاهی، تیم‌ها و کسب و کارهای نوپا و خلاق، تیم‌ها و شرکت‌های فناور، جهت تسریع در تجاری‌سازی فناوری و نوآوری را بر عهده دارند.

ویژگی‌ها: این شرکت‌ها دارای مشخصات زیر هستند:

  • ساختار سرمایه‌گذاری: برنامه سرمایه‌گذاری در دوره پیش‌شتابدهی و شتابدهی، درصد اخذ سهام از استارتاپ‌ها و سناریوهای خروج شتابدهنده از سرمایه‌گذاری باید مشخص و قابل قبول باشد.
  • برنامه جذب استارتاپ‌ها از دانشگاه و خارج دانشگاه: نحوه و فرآیند جذب استارتاپ‌ها با تاکید بر استارتاپ‌های دانشگاه و تیم‌های فناور دانشگاهی باید مشخص و قابل قبول باشد.
  • بسته شتابدهی: بسته خدماتی و حمایتی شتابدهنده شامل فضای شتابدهی، تجهیزات مورد نیاز استارتاپ‌ها، تامین مالی، دوره‌های آموزشی و … باید مشخص و قابل قبول باشد.
  • دسترسی به شبکه‌ها: شرکای تجاری مهم شتابدهنده، شبکه مربیان، شبکه سرمایه‌گذاران و شبکه بازار شتابدهنده باید مشخص و قابل قبول باشند.

پذیرش شتابدهنده‌ها بارعایت مفاد این ماده توسط کمیته پذیرش پارک انجام شده و در پارک مستقر و مطابق ضوابط از خدمات پارک بهره‌مند می‌شوند.

تبصره: در صورتیکه یک “شتابدهنده تخصصی” تمایل به همکاری با پارک بدون استقرار را داشته باشد، امکان همکاری با ارائه الگوی همکاری مشخص، انعقاد تفاهم‌نامه و با تصویب شورای پارک میسر می‌باشد.