دکتر فریبرز مسعودی

ریاست پارک علم و فناوری

02122431968


دکتر فریبرز مسعودی دانش آموخته رشته زمین شناسی گرایش پترولوژی از دانشگاه لیدز کشور انگلستان و استاد تمام و عضو هیات علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی هستند که از شهریور ماه 1400 ریاست پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی را برعهده دارند. تخصص دکتر مسعودی پترولوژی و گوهرشناسی می باشد.