تاریخچه ریاست پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

دکتر رضا مسعودی

استاد پژوهشکده لیزر و پلاسما


1395/05/23 تا 1396/05/30

دکتر کورش پرند

استاد دانشکده علوم ریاضی


1396/05/30 تا 1398/04/22

دکتر خسرو پیری

استاد پژوهشکده علوم محیطی


1398/04/22 تا 1399/03/19

دکتر محمدصادق خیاطیان

استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری


1399/03/19 تا 1399/09/10

دکتر کورش پرند

استاد دانشکده علوم ریاضی


1399/09/10 تا 1400/06/03

دکتر فریبرز مسعودی

استاد دانشكده علوم زمين


1400/06/30 تاکنون

تاریخچه مدیریت مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر ناهید مشکوری

استاد بازنشسته دانشکده شیمی


1382/10/30 تا 1390/09/23

دکتر سیدمحمدسجاد صدوق

دانشیار دانشکده مهندسی برق (الکترونیک- مخابرات)


1390/09/23 تا 1391/01/25

دکتر سیدامید رعنایی سیادت

دانشیار مرکز تحقیقات پروتئین


1391/01/25 تا 1393/11/28

دکتر داود غرویان

دانشیار دانشکده مهندسی برق (الکترونیک- مخابرات)


1393/11/28 تا 1397/06/13

دکتر خسرو پیری

استاد پژوهشکده علوم محیطی


1397/06/13 تا 1399/03/19

دکتر علی اصغر سعدآبادی

استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری


1399/12/26 تا 1402/06/06

دکتر فرنوش اعلامی

استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی


1402/06/06 تاکنون