حوزه ریاست

نام خانوادگی پرند
نام کورش
رشته و گرایش علوم داده ها و کامپیوتر
نام دانشکده/پژوهشکده دانشکده ریاضی
رتبه استاد
تخصص علوم داده
سمت سرپرست پارک علم و فناوری
آدرس ایمیل ——