تیم‌های فناور دانشگاهی

تعریف: تیم‌های فناوری که با محوريت اعضای هيئت علمی دانشگاه در چارچوب طرح‌های پژوهشی و فناورانه فعاليت می‌کنند.

ویژگی: تیم‌ها باید حداقل دارای یک عضو هیئت علمی دانشگاه بوده و از یک ایده محوری برخوردار باشند.

شرایط:

  • این دسته از مخاطبین می‌توانند در شتابدهنده‌ها، مرکز رشد یا مرکز نوآوری مستقر شوند. پذیرش این تیم‌ها با معرفی یکی از روسای دانشکده‌ها/ پژوهشکده‌ها یا مراکز تحقیقاتی دانشگاه و تایید رییس پارک در دوره پیش‌رشد انجام شده و مطابق ضوابط از خدمات مرکز رشد بهره‌مند می‌شوند.
  • استقرار این تیم­ها حداکثر به مدت ۹ ماه در محل مرکز نوآوری دانشکده/ پژوهشکده یا مرکز رشد امکان‌پذیر است. پس از آن با درخواست تیم فناور و احراز شرایط و تصویب کمیته پذیرش رشد، به دوره رشد انتقال می‌یابند.